Η Άδεια της iCFD Ltd

Η iCFD Limited, λειτουργώντας υπό την εμπορική επωνυμία "iFOREX Europe" (παλαιότερα γνωστή ως "Vestle"), είναι μία εγγεγραμμένη Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) που έχει εξουσιοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με τον αριθμό αδείας CIF 143/11.

Η iCFD Limited είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων ΙΙ (MiFID II), τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο Κύπρου (Ν. 87(Ι)/2017).

Η iCFD Limited είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει τις ακόλουθες Υπηρεσίες Επενδύσεων, σε συμφωνία με το Μέρος Ι από το Πρώτο Παράρτημα του νόμου 87(Ι)/2017):

 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα.
 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.
 3. Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.

Η iCFD Limited είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει τις ακόλουθες Παρεπόμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ από το Πρώτο Παράρτημα του νόμου 87(Ι)/2017:

 1. Φύλαξη και διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων εξ ονόματος πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών.
 2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η επιχείρηση που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
 3. Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
 4. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα.

Η iCFD Limited είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει τις προαναφερθείσες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες για τα ακόλουθα Χρηματοοικονομικά Μέσα, σε συμφωνία με το Μέρος ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του νόμου 87(Ι)/2017:

 1. Κινητές αξίες
 2. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή άλλα χρηματοοικονομικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
 3. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου (forward-rate agreements) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα που πρέπει να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης).
 4. Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.
 5. Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).
 6. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου (forward-rate agreements) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων οίκων εκκαθάρισης ή υπόκεινται σε απαιτήσεις περιθωρίου.

Η αγγλική έκδοση αυτού του εγγράφου είναι η επίσημη, έγκυρη έκδοση μεταξύ των μερών. Οι μεταφράσεις παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και θα πρέπει να ελέγχονται με βάση το αγγλικό κείμενο, το οποίο αποτελεί τη μόνη έκδοση του κειμένου που έχει νομική ισχύ.

Κλείστε το παράθυρο